Nya metoder för en ny tid

Utveckling

the Blue Economy

Salutogent förhållningssätt

Existentiellt perspektiv

Lärande

Samskapande

Omställning

Håller du med Albert?
Kom och skapa det nya med oss!
”We need a new way of thinking to solve the
problems caused by the old way of thinking”
                                                     /Albert Einstein

Nya metoder för ny tid

- Hur skapar vi Hållbar Utveckling ur ett djupt mänskligt perspektiv?

Den enda konstanten är förändring. Nya tider ger nya förutsättningar som kräver nya synsätt. Behovet av utveckling, nytänk och kreativa metoder växer och lösningarna står inte att finna i böckerna eller inuti ”boxen”. Vi måste våga oss utanför. Vi måste hitta en ny väg fram- den väg som leder oss genom en skapande process där allt är möjligt: mot nya förhållningssätt till oss själva, varandra, de uppgifter vi bidrar med i vårt samhälle, våra verksamheter och det värde vi erbjuder våra medmänniskor. Denna utveckling är beroende av att varje individ blir delaktig i samskapandet av vår gemensamma framtid.

Vi arbetar med vetenskapligt förankrade metoder som kan lyfta fram inneboende potential, stärka vår förmåga till samverkan och skapa förutsättningar för en verkligt hållbar framtid; The Blue Economy, Salutogent Ledarskap och Existentiellt perspektiv. ”Öijaredsmodellen” kombinerar dessa tre begrepp i ett komplett program, som sträcker sig över 6 tillfällen under sex månader. Målet är att tillsammans generera Lärande, Samskapande och Omställning både som individer, tillsammans med gruppen och i förhållande till vår egen verksamhet.

Med naturen som läromästare och inspiratör använder vi Öijared, naturen runt Öijared och Floda som en innovations-hub; en experimentverkstad för nya bra idéer som kan förändra världen. Musik och kultur öppnar våra sinnen och ökar vår förmåga att lära, läka och växa.

Vägen till en hållbar framtid

Vägen till en hållbar framtid - från idé till praktisk handling - är kort på Öijared Akademi. Öijared Akademi är en plats med högt i tak, där nya idéfrön genereras, tas om hand och läggs i bördig jord och där individer med olika förmågor och erfarenheter möts för ömsesidigt lärande och samskapande. Här ges utrymme för kreativa, nytänkande experiment och lärande genom både teori och praktik. Detta gör vi genom att förmedla inspirerande väl utprövade metoder men också genom att våga oss in i det okända! Öijared Akademi faciliterar olika praktiska projekt, där Öijared och Floda utgör en lokal kreativ hub som ibland kopplas ihop med initiativ i andra delar av världen, till exempel Bangladesh, för ett sant ”glokalt” perspektiv.

Idé

Banbrytande idéer

IdéVi vet inte ännu vad en Hållbar Utveckling innebär. Vi vet bara att de utmaningar vi står inför är komplexa och kommer kräva förändringar i stort som smått. Det finns ingen färdig asfalterad Autobahn att köra på för att komma till sluthållplatsen ”Hållbarhet”. Öijared Akademi är en plats med högt i tak, där nya idéfrön genereras, tas om hand och läggs i bördig jord. Kanske växer någon av dem till en stark gren av vår gemensamma framtid?

Ledarskap

Interaktion

LedarskapVi tror att den hållbara framtid vi alla längtar efter börjar med just Dig: individen, dina drömmar, erfarenheter, idéer och klokheter. Därför är vi så intresserade av dig och vad du bär i ditt hjärta och hur just det kan bli en del av lösningen. Öijared Akademi är den plats där individer med olika förmågor och erfarenheter möts för ömsesidigt lärande och samskapande. Helheten blir större än summan av delarna. -Tillsammans är vi så mycket mer!

Metod

Prototyping och Experiment

MetodÖijared Akademi ger utrymme för kreativa, nytänkande experiment och lärande genom både teori och praktik. Vi vill förmedla inspirerande metoder som visat sig fungera men också våga oss in i det okända och kanske riskera ett misslyckande, för att hitta det som fungerar i framtiden. Det handlar om att söka stigar fram, undersöka terrängen och tillsammans skapa den plats vi vill leva på – med ett friskt miljökapital, socialkapital och humankapital som i sig även genererar det ekonomiska kapital vi behöver för att utveckla fortsatt välstånd för fler och fler.

Genomförande

Skapa framtiden

GenomförandeHur manifesterar vi våra nya idéer och tankefrön i praktisk handling? Vad kan just jag bidra med? Vilka ramar krävs? Det stora steget från ord till handling. Hur använder vi vårt nätverk på bästa sätt? Hur skapar vi värde av det värdelösa?

Öijared Akademi faciliterar olika praktiska projekt, där Öijared med omgivningar och Floda utgör en kreativ hub. Finns en bra idé, rätt nätverk och en genomförbar handlingsplan, finns möjligheter att prova på riktigt här.

ÖIJARED AKADEMI´s METODER

the Blue Economy

The Blue Economy handlar om att implementera resultatet av drygt 20 års forskning och erfarenheter kring hållbara affärsmodeller. Affärsmodellerna i Blue Economy är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara med goda möjligheter att skapa arbetstillfällen. De har dessutom hög marknadsmässig potential. Blue Economy kännetecknas av innovation och ett starkt fokus på "mindre snack, mer verkstad", men bygger ändå på en evidensbaserad, vetenskaplig grund.

"- Möt grundläggande behov med vad som finns till hands. Introducera innovationer inspirerade av naturen. Skapa flera nyttor, inklusive arbetstillfällen och socialt kapital. Erbjud mer med mindre: Detta är Blue Economy."

- Professor Gunter Pauli

Salutogent förhållningssätt

Ett salutogent förhållningssätt handlar om att söka friskfaktorer istället för att fokusera på det som inte fungerar. Alla individer och alla organisationer och samhällen har något som är helt unikt och fungerande och det gäller att hitta vad det är och bygga vidare utifrån det. Vi strävar mot att skapa förutsättningar för människans och naturens egen inneboende läkande kraft och lutar oss mot vetenskapliga resultat om hur natur-, musik- och kultur hjälper oss att lära, läka och växa..

All utveckling börjar inne i individen själv. Det handlar inte bara vad man gör och säger utan hur- med vilken intention och utifrån vilken känsla. Genom att söka och finna den inre drivkraften får vi tillgång till så mycket mer värde både för oss själva och med varandra; glädje, djup, engagemang, energi, uthållighet och kreativitet.

Lärande

Vår hunger efter kunskap och utveckling är en viktig del av våra rättigheter som människor och vi lär så länge vi lever. Redan Sokrates definierade 5 stycken mänskliga kunskapskvaliteter; Vetenskaplig, Konstnärlig, Praktisk, Teoretisk och Intuitiv. Öijared Akademi integrerar alla 5 i utbildningar med helhetsperspektiv. Den kunskap och de insikter vi behöver för att hantera de utmaningar vi står inför i framtiden står inte alltid att finna i läroböckerna. Vi måste själva bli del i ett ömsesidigt lärandefält.

Samskapande

Tillsammans sätter vi en intention och medverkar aktivt till realiserandet av den. Tillsammans äger vi ansvaret för idén, processen och resultatet och strävar efter att skapa lärandeloopar och värdeloopar mellan de deltagande parterna. I en levande skapandeprocess kan slutresultatet aldrig förutsägas vilket kräver tillit och ett öppet förhållningssätt. Stort värde ligger i att få en diversifierad grupps perspektiv på en frågeställning där vi hjälper varandra att belysa blinda fläckar och se sambanden. På så vis blir processen i sig det viktigaste och slutresultatet större än summan av delarna.

Omställning

Omställning handlar om konkret och praktisk förändring på systemnivå- livsstil, beteendemönster, hur vi värderar och interagerar med varandra. Det handlar om att agera; att ta det stora steget från teori till praktik. I komplexa system behöver vi prova saker i verkligheten för att få reda på om det fungerar. När hela samhällen och livsmönster skall förändras krävs delaktighet från många och att vi tillsammans äger processen. Såna rörelser har vi positiv erfarenhet av, till exempel Cultural Planning och BID (Business Improvement District). Vi tror på inkluderande och expansion, det vi göder växer…